O nas

1. Historia, cele, zadania.

Klub Mieszkańców powstał w 1978 r jako placówka społeczno-wychowawcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1990 r. po wydzieleniu się osiedla Chomiczówka z WSM działa w strukturze organizacyjnej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Chomiczówka” .

Zgodnie ze Statutem WSBM „Chomiczówka” (§3 ust. 2 pkt.5) jednym z przedmiotów działalności Spółdzielni jest m.in. organizowanie, prowadzenie i rozwijanie działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej.

Klub realizuje powyższe cele poprzez organizację różnego rodzaju imprez oraz stałych form zajęć kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rozrywkowych.

2. Profil i zakres działalności.

Klub Mieszkańców stara się zaspokoić potrzeby mieszkańców Chomiczówki wychodząc naprzeciw zainteresowaniom różnych grup intelektualnych oraz wiekowych. Prowadzi działalność w zakresie kultury, rekreacji, turystyki, aktywnego wypoczynku, edukacji kulturalnej, promocji zdrowia, rehabilitacji, opieki nad dziećmi. Propozycje programowe adresowane są do przedszkolaków, dzieci w wieku szkoły podstawowej i średniej, dorosłych i seniorów.

Staramy się, aby nasza działalność nie miała charakteru komercji, aby poprzez organizację w większości bezpłatnych zajęć lub za znikomą odpłatnością mogli z nich korzystać wszyscy mieszkańcy naszej spółdzielni, nie tylko ci bardzo dobrze sytuowani. Chcemy, aby z bezpłatnych zajęć mogła korzystać jak największa liczba dzieci oraz emerytów i rencistów, a także aby zapisana w statucie spółdzielni działalność społeczno-kulturalna była w pełni w naszym klubie realizowana.

3. Współpraca z innymi podmiotami.

Klub od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, które powstało w 1981 r. z inicjatywy ówczesnej Rady Osiedla Chomiczówka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu pozyskiwania dodatkowych środków na działalność społeczno-wychowawczą. Członkami TKKF „Chomiczówka” w 90 % są mieszkańcy i członkowie WSBM „Chomiczówka”.
TKKF „Chomiczówka” prowadzi otwartą działalność dla wszystkich mieszkańców osiedla, nie tylko tych, którzy są członkami TKKF.

Klub współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, któremu zgodnie z zasadami współpracy nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Bielany”.

Wspólnie z TPD organizuje co roku kolonie dla 45 dzieci z osiedla.

4. Osiągnięcia i wyróżnienia.

W okresie swojej działalności Klub wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia za działalność od Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Naczelnika Dzielnicy Żoliborz i Burmistrza Żoliborza, Prezydenta m.st. Warszawy i Ministra Kultury i Sztuki. Także pracownicy Klubu otrzymali nagrody i wyróżnienia Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Obrony Narodowej i Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Burmistrza Gminy Warszawa-Bielany. Działające w Klubie zespoły wielokrotnie uzyskiwały wyróżnienia w przeglądach i konkursach w kraju i zagranicą.

W 2017 r. klub otrzymał, przyznany w głosowaniu mieszkańców Dzielnicy Bielany, zaszczytny tytuł „Miejsce przyjazne seniorom”.

  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria
  • galeria

Kontakt

Klub Mieszkańców WSBM "Chomiczówka" 

ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa

tel.: +48 22 834 76 98

klubmieszkancow@wsbm-chomiczowka.pl


 wsbm  WSBM "Chomiczówka"

klub domino Klub Domino

logo tkkf TKKF "Chomiczówka"


Facebook (TKKF Chomiczówka)

Instagram (TKKF Chomiczówka)